[2-2] Hood & skirt

 
       
       
       
       

 

 

 

 

 

작은 이미지를 클릭하시면 큰 이미지로 변경됩니다.

 

Hood & Skirt Supply Record

No

공 사 명

수 주 처

규 격

납 품 일

1  Hood 2set POSCO  3300D*3637D*1250L 00.02
2  Hood 2set POSCO  2720D*3250D*6500L 00.02
3  Hood 1set POSCO  1640D*1640D*1316L 00.04
4  Hood 1set POSCO  1640D*1640D*4397L 00.04
5  Hood 1set POSCO  1540D*1817D*6300L 01.01
6  Hood 1set POSCO  1240D*1900D*1170L 01.12
7  Hood 2set POSCO  1270D*1400D*1330L 02.04
8  Hood 6set POSCO  ID6930*OD8374*722W*80H 03.02
9  Hood 1set POSCO  6930D*8374D*6135L 03.03
10  Hood 1set POSCO 1420D*1900*1420L 03.02
11  Hood 1set POSCO  6500H*27200D*32500L 04.07
12  Hood 1set POSCO 2269.2D*3244.2D*2500W*5077 04.08
13  Hood 1set POSCO 3300W*1250*3637L*101T 04.07
14  Hood & Skirt
 (N₂Spray Sealing System) 
POSCO Skirt:5852L*1478.4L*3set
Hood:3270φ*6500*3set
05.07
15  Hood 1set POSCO 993.6Dx1000Dx1700Hx10700L 05.04
16  Hood 1set POSCO 716.2Wx7500Hx2136L 05.12
17  Minimil Roof POSCO  7622D*1076H 06.12
18  Spray Roof(EAF) 현대제철  7670D*1000H 07.04

19

 제강 전기로 Spray Roof & Pick UP
 Elbow 제작공사
DKS  7600D*1000H 07.04

20

 2STS Roof & Duct 교체 POSCO  7016D*1000H 07.09

21

 1STS 정련로 Off Gas Hood교체 POSCO  2800D*18400L 08.02

22

 3STS 전기로 Roof 교체 3set POSCO  7016D*1000H 08.02

23

 A/F Spray Roof

현대제철 7670D*1000H 08.06

24

 A/F Roof & Pick Up Elbow

DKS

7600D*1000H

08.08

25

 A/F Roof 제작

DKS

7800D*1050H

08.08

26

 2STS Elbow

POSCO

2590D*3258H

08.09

27

 전기로 Spray Roof

현대제철

7670D*1000H

08.10

28

 2STS AOD Cooling Hood교체

POSCO

2240D*10000L

08.11

29

 2STS A/F Roof

POSCO

7610D*1000H

08.11

30

 3STS A/F Off Gas Cooling Duct

POSCO

1886*2180*R4100*5700L

08.12

31

 1STS A/F Roof

POSCO

7610D*1000H

09.01

32

 Hood & Skirt … 1item (Radiation)

POSCO

3450Ø * 2300H

09.08

33

 포) 2SM Hood 구매

POSCO

Upper : 9180D*7150W*5500H
Bottom : 6000Ø*2100H

10.03

34

 포)2SM Hood Bed 개선교체

POSCO

8400*8800*1420H

10.08

35

 Hood & Skirt … 1item
 (Blower Camper 2set)

POSCO

3550W*9310H*3986L

10.07

36

 2SM LF Cooling Cover

POSCO

1592D*5648D*2420H

11.05

37

 포항 1제강 LINE 최적화 제강설비 본체
 전로 Hood & Skirt & OG삼방변

POSCO E&C

Hood : 3500Ø*6000H
Skirt : 3800Ø*1400H
LDG Duct : 2200Ø*160000L

12.10

38

 포)STS3제강 전기로 Roof 열화 교체

POSCO

4000Ø*3900L

12.08

39

 포)STS1제강 전기로 Roof 열화 교체

POSCO

6840Ø*1000H

13.03

40

 포)STS 2제강 AOD Cooling Hood &
 Duct

POSCO

2900Ø*8367H

14.02

41

 포) 1제강 Hood 및 복사부 교체

POSCO

3250Ø*6669H

14.08